Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Rozproszona produkcja zoptymalizuje łańcuch dostaw

Systemy produkcyjne jutra w niczym nie będą przypominały tych scentralizowanych. Decentralizacja zmiania sposób, w jaki postrzegamy świat.

24 czerwca 2020 | 11:30

Żyjemy w czasach szybko postępującego rozwoju, globalizacji  i postępu technologicznego, przemysłowego oraz rozwoju w sektorach transportu, medycyny i wielu innych. Rozwój branży cyfrowej, Internetu, a także sposobów komunikacji i reklamy umożliwił znacznie łatwiejszy dostęp do informacji. 

Obecnie ludzie mogą bez problemu skontaktować się z dowolną osobą na świecie, dokonać zakupów za granicą bez wychodzenia z domu oraz sprawdzić oferty podróży dostępne w biurach turystycznych na całym świecie. 

Zmiany w sektorze przemysłu 

Pierwszą rewolucję przemysłową przeszli ludzie już w XVIII wieku, kiedy to odchodziło się od gospodarki opartej na rolnictwie oraz produkcji manufakturowej lub rzemieślniczej do opierającej się głównie na produkcji fabrycznej na masową, przemysłową skalę. 

Ewolucja przemysłu świadczy o stosowaniu klasycznego modelu przemysłowego. Tradycyjny model koncentruje się wokół centralizacji produkcji. Z kolei rewolucja i idące wraz z nią rozwój maszyn oraz koncentracja energii i kapitału, niosą ze sobą konieczne do wprowadzenia zmiany, które pozwoliłby na zrównoważony i zoptymalizowany rozwój sektora produkcji. 

Systemy produkcyjne jutra w niczym nie będą przypominały starych systemów, które cechowała centralizacja. Dzisiejszy porządek stawia przed branżą produkcji konkretne wyzwania. Wymaga elastycznej, wysoce zindywidualizowanej produkcji, przyjaznej dla środowiska i zasobów. Zdaje się więc, że potrzebujemy systemów otwartych sieci, które agregowałyby i koordynowały rozproszone dane w luźno powiązane ekosystemy produkcyjne. 

Od scentralizowanych do zdecentralizowanych systemów

Od zarania dziejów produkcja naznaczona była podziałem na unikalną oraz rozproszoną na małą skalę produkcyjną, rzemieślniczą, masową, scentralizowaną oraz znormalizowaną, zarówno z ich korzyściami, jak i ograniczeniami. 

W dzisiejszym porządku świata połączenie produkcji cyfrowej i platform cyfrowych pozwala na przezwyciężenie historycznych ograniczeń produkcji zdecentralizowanej. Przykładem na wykorzystanie cyfrowych technologii może być zdolność druku 3D do wytworzenia produktu, który jest jednocześnie unikalnym i zindywidualizowanym przedmiotem. Wytworom z drukarki 3D nadaje się jakość ręcznej produkcji rzemieślniczej, ze zdolnością zautomatyzowania powielania tego produktu, czyli produkcją na skalę masową.  

Rozproszona produkcja pozwala na znaczne poszerzenie spektrum produkcji. Pozwala jednocześnie na produkcję na bardzo małą i bardzo dużą skalę poprzez systemy sieci informacyjnych. Rozproszona, zdecentralizowana produkcja może być jeszcze bardziej bezpośrednia dzięki zastosowaniu algorytmów technologii Blockchain, na przykład umożliwiających bezpośrednią wymianę aktywów typu peer-to-peer. Dzięki technologii Blockchain dzisiejszy system łańcucha dostaw produkcyjnych może zostać przeniesiony do warstwy informacyjnej. 

Kryzys a łańcuch dostaw

W ostatnim czasie, z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 łańcuch dostaw żywności w kraju wyraźnie wykazuje oznaki napięcia. Spowodowane jest to chorobami pracowników oraz zastojem w produkcji, czy łańcuchu dostaw. Przewiduje się, że rozprzestrzenianie się wirusa przez przemysł spożywczy może spowodować zakłócenia w produkcji i dystrybucji niektórych produktów, takich jak wieprzowina. Mogą również pojawiać się problemy związane z gromadzeniem zapasów żywności i innych niezbędnych rzeczy przez spanikowanych kupujących.

Sieci dostaw nie doświadczyły takiego obłożenia nigdy wcześniej. Liderzy branży wskazują co prawda, że niedobory mogą wzrosnąć, ale równocześnie podkreślają, że może to stanowić raczej niedogodność niż poważny problem. Ludziom nie powinno zabraknąć jedzenia, może ono jednak nie być tak różnorodne, jak dotychczas. Według Departamentu Rolnictwa nie ma żadnych dowodów na to, że koronawirus może być przenoszony przez żywność lub jej opakowanie. 

Wkrótce po rozprzestrzenieniu się koronawirusa SARS-CoV-2, w centrum uwagi znalazły się gospodarcze skutki kryzysu oraz źródła utrzymania. Przedsiębiorstwa zostały postawione w sytuacji, w której jednocześnie muszą zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom i chronić swoją rentowność operacyjną. Z pewnością nie pomaga im w tym coraz bardziej obciążony łańcuch dostaw. 

Wyzwania branży produkcyjnej

Dla Cyfrowej Ekonomii wypowiedział się Maciej Jędrzejczyk – Blockchain Technical Leader,
IBM Certified Architect | The Open Group Certified Master Architect:

„Sektor produkcyjny stoi dzisiaj przed podwójnym wyzwaniem, którego przezwyciężenie będzie wymagać ambitnych działań w kierunku zwiększenia wykorzystania technologii w branży. Pierwsza fala pandemii wygenerowała niepewność co do stabilności systemu zamówień oraz planowania produkcji, funkcjonujących w trybie just-in-time. Na to nakładają się znajdujące się na różnych etapach dojrzałości inicjatywy, rozpoczęte w poprzedniej dekadzie, i mające na celu cyfryzację przepływu informacji w ramach łańcucha dostaw oraz w procesie produkcyjnym. W efekcie niska produktywność, będąca rezultatem przerwanych łańcuchów dostaw oraz wdrożenia specjalnych procedur bezpieczeństwa na terenie zakładów produkcyjnych nakłada się na wzrost kosztów operacyjnych oraz kosztów nadzwyczajnych, generowanych przez procedury zwrotów wadliwego, lub niedostarczonego na czas produktu.
 
Przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej mogą wykorzystać obecną sytuację jako szansę na nowe, radykalne inicjatywy, zmierzające do poprawy produktywności, zmniejszenia kosztów pracy oraz minimalizacji zdarzeń systemowych, które zachodzą w relacjach z dostawcami lub odbiorcami produktów. Kluczem jest traktowanie swojej działalności jako integralnej części większego procesu, zatem i rozwiązania muszą dotykać całego ekosystemu dostawy, transportu, dystrybucji, produkcji i sprzedaży wyprodukowanych gotowych towarów oraz podzespołów.
 
Myślenie w kategoriach sieci biznesowej, której protokołem komunikacji jest blockchain, może zarówno zminimalizować koszty operacyjne związane z audytami zewnętrznymi, oraz przepływem informacji w ramach procesów zamówień jak i planowania produkcji. Może również pozwolić na pozyskanie zupełnie nowych informacji, które mogą się przyczynić do wytworzenia nigdy wcześniej niezaistniałej wartości dodanej. Dzięki swoim atrybutom blockchain może między innymi zezwolić na pełną audytowalność pochodzenia podzespołów wykorzystywanych w produkcji, weryfikacji parametrów produkcji realizowanej pomiędzy siecią kontrahentów i podwykonawców, odpowiedzialnych za ten sam produkt końcowy, czy śledzenia historii zmian w książce serwisowej urządzeń przemysłowych wykorzystywanych w zakładzie przemysłowym. Warunkiem sukcesu jest jednak chęć dobrowolnej wymiany informacji w ramach sieci współpracy, w której znajdywaliby się często konkurenci, czy regulator”.

Aspekt decentralizacji

Przedsiębiorstwa decentralizujące swój łańcuch produkcji, w zasadzie dzielą procesy produkcyjne na różne lokalizacje lub regiony. Decentralizacja to proces, w którym rząd centralny zrzeka się części swoich uprawnień i odpowiedzialności za zarządzanie na rzecz władz lokalnych, liderów lokalnych lub instytucji społecznych. 

Decentralizacja może być jednym z najlepszych sposobów na efektywne wykorzystanie i zarządzanie zasobami oraz udział w zyskach. W długoterminowym planowaniu brak decentralizacji lub częste zmiany strategii mogą stwarzać bariery dla zrównoważonego zarządzania zasobami.

Decentralizacja jest kolejnym przykładem przeobrażeń oraz zmieniającego się kontekstu sposobu, w jaki postrzegamy świat. Decentralizacja może być albo częścią szerszej polityki zarządzania, albo być specyficzna dla sektora przemysłu i obszaru zarządzania łańcuchami dostaw.

Rozproszenie produkcji najpewniej doprowadzi do szerszego uczestnictwa sektorów lokalnych, a tym samym doprowadzi do ulepszenia planowania oddolnego, oraz większych możliwości działań wielosektorowych.

Rozproszona produkcja – zalety

Niezależnie od przedsiębiorstwa, czy branży, w której dokonuje się decentralizacji, czy rozproszenia produkcji, proces decentralizacji nadaje przedsiębiorstwu kilka dodatkowych zalet, możliwości: 

  • Zdecentralizowana produkcja zazwyczaj zwiększa motywację i kreatywność. Pracownicy otrzymują zazwyczaj więcej władzy i odpowiedzialności. To z kolei może przekładać się na większą motywację i chęć do działania oraz brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Może to również zachęcić tych bardziej przedsiębiorczych pracowników, do wykorzystania swoich talentów w celu osiągnięcia lepszych wyników. Wysoko zmotywowani pracownicy i menedżerowie mogą być również bardziej twórczy i zaangażowani w rozwiązywanie problemów pojawiających się w firmie.

  • Małe i duże firmy stosujące rozproszone strategie produkcji również cieszą się większą elastycznością. Łatwiej jest bowiem komunikować się na poziomie regionalnym niż za pośrednictwem wielu kanałów w biurze firmy. Dzięki decentralizacji decyzje mogą być podejmowane szybciej. Zakłady produkcyjne mogą również szybciej dystrybuować produkty do klientów. Decentralizacja znacznie obniża koszty transakcji.

  • Informacje, które otrzymują zdecentralizowane przedsiębiorstwa, są zazwyczaj bardziej szczegółowe, aktualne i istotne niż te, które otrzymują przedsiębiorstwa scentralizowane. Dzieje się tak dlatego, że firmy korzystające ze zdecentralizowanej produkcji mają większy kontakt z lokalnymi lub regionalnymi konsumentami. Z kolei marketerzy są w stanie lepiej przeprowadzać badania marketingowe wśród swoich klientów, aby określić, czego tak naprawdę potrzebują.

  • Kolejną zaletą zdecentralizowanej produkcji jest to, że zapewnia ona więcej czasu kadrze kierowniczej. Kierownictwo wyższego szczebla, między innymi prezesi i dyrektorzy generalni, są zazwyczaj odpowiedzialni za wdrażanie strategii wyższego szczebla. Strategie te obejmują zazwyczaj finansowanie dużych przedsięwzięć biznesowych, na przykład fuzji lub przejęcia. W firmie o scentralizowanej produkcji prezes może być zmuszony poświęcić znacznie więcej czasu na nadzorowanie operacji niższego szczebla. Z kolei w firmie o zdecentralizowanej produkcji, prezes jest w stanie lepiej delegować takie obowiązki.

Technologia Blockchain, a decentralizacja

Technologia Blockchain może zapewnić o wiele tańsze, bardziej efektywne, a może przede wszystkim bezpieczniejsze rozwiązania systemowe. Umożliwia ona znacznie bezpieczniejszy sposób zapisu danych w taki sposób, by nie mogły one zostać zmienione. Zdecentralizowany rejestr jest znacznie bardziej odporny na ataki, czy awarie. Daje również równe możliwości inwestorom na inwestowanie w innowacyjne aktywa.

Inteligentne kontrakty zapewniają automatyzację wielu żmudnych i czasochłonnych procesów. Dzięki zdecentralizowanej metodzie przesyłania aktywów, bez konieczności zwracania się do osób trzecich, wszystkie procedury przebiegają znacznie sprawniej. Blockchain przybliża nas maksymalnie do transakcji z instytucjami w czasie rzeczywistym, a dzięki decentralizacji, znacznie obniża koszty operacyjne.

Zastosowań technologii Blockchain pojawia się coraz to więcej. Technologię można również wykorzystać do pozyskiwania funduszy. Nie potrzeba przeprowadzać negocjacji albo spełniać wiele warunków. Każdy inwestor może w dowolnej chwili zgromadzić kapitał potrzebny do zainwestowania w interesujące go projekty. 

Przedsiębiorstwa, które decydują się na decentralizację swojej produkcji, zazwyczaj dzielą swoje procesy produkcyjne na różne lokalizacje lub regiony. Strategia wdrożenia decentralizacji zmienia również struktury organizacyjne firm, gdyż podejmowanie decyzji rozłożone jest na większą liczbę podmiotów. 

Na łamach Cyfrowej Ekonomii pisaliśmy już o łańcuchu dostaw opartym na technologii Blockchain, tutaj można przeczytać więcej o programie IBM Food Trust.

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut