Regulamin

Regulamin serwisu Cyfrowa Ekonomia

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu Cyfrowa Ekonomia, zwanego dalej 'serwisem’.
 2. Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, jednak z pełnej funkcjonalności Serwisu  mogą korzystać tylko zalogowani Użytkownicy.
 3. BitSky Multimedia może świadczyć inne usługi związane z Serwisem, których rodzaje i warunki świadczenia (w tym ewentualna odpłatność) określane będą w odrębnych regulaminach po zaakceptowaniu przez zainteresowanych usługą użytkowników.
 4. Definicje:
  1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług Właściciela w ramach Serwisu internetowego Cyfrowa Ekonomia
  2. Konto – konto użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Serwisie. Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Odstępstwo możliwe jest wyłącznie w drodze zgody BitSky Multimedia uzyskanej po sporządzeniu przez użytkownika prośby z uzasadnieniem.
  3. Serwis Cyfrowa Ekonomia – miejsce, gdzie użytkownicy mogą w pełni wymieniać poglądy, opinie i dzielić się swoimi zainteresowaniami związanymi z ideą wirtualnych walut
  4. Regulamin – niniejszy regulamin
  5. Właściciel – BitSky.pl Multimedia Daniel Haczyk. NIP: 7542979478 REGON: 364346541
  6. Administrator – osoba lub podmiot zarządzająca i prowadząca całość lub poszczególne elementy Serwisu, działające z upoważnienia Właściciela
  7. Gość – osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji
  8. Wtórne wykorzystanie – publiczne udostępnienie informacji z Serwisu w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem
  9. Partner – podmiot lub osoba, dostarczający treści lub Usługi, w ramach funkcji i użyteczności niebędących częścią Usług będących produkcją Serwisu, działający na podstawie odrębnych regulacji prawnych i Regulaminów.
 5. Konto udostępniane w ramach Serwisu jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem art. 3
 6. Zawartość Serwisu jest bezpłatna.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu oraz części obsługiwanych przez Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 8. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta i Właściciela
 9. Serwis jest dziełem zbiorowym i podlega regulacji dotyczących dzieł zbiorowych z prawa autorskiego. Użytkownicy wprowadzający swoje teksty do Serwisu wykorzystują sieć Internet nie stają się współtwórcami Serwisu.
 10. Użytkownikiem konta może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 11. Rejestracja dochodzi do skutku po akceptacji przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego. Akceptując formularz Użytkownik równocześnie:
  1. uzyskuje dostęp na zasadach określonych w Regulaminie,
  2. zapewnia o zapoznaniu się z Regulaminem,
  3. zapewnia o prawdziwości i kompletności danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną i prawne upoważnienie do dokonania rejestracji,
  4. zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez serwis w celach statystycznych i marketingowych.
 12. Powiadomienie dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisów Internetowych będą przesyłane na adres poczty
 13. Informacje na koncie może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te można usunąć
 14. Dane w art. 13 mogą zostać usunięte jeżeli ich treść będzie naruszała Regulamin
 15. Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie Cyfrowa Ekonomia napisane przez siebie wpisy opatrzone własnymi danymi użytkownika
 16. Użytkownik przyjmując do wiadomości Regulamin przyznaje Właścicielowi i Administratorowi prawo do eksploatacji treści opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie w zakresie niezbędnym dla właściwej obsługi i spełniania funkcji stron Serwisu, zgodnie z tym Regulaminem lub właściwymi Regulaminami dla Usług.
 17. Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolne wpisy, jak i odpowiadać na zamieszczone już wpisy
 18. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu Cyfrowa Ekonomia, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 19. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza
 20. Właściciel nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w Serwisie.
 21. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego, ani nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  1. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych
  2. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
  3. treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  4. treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
  5. treści o charakterze pornograficznym.
  6. treści niezwiązanych z tematyką Serwisu
 22. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia do których publikacji posiada stosowne prawa. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie zdjęć w Serwisie Cyfrowa Ekonomia, na zasadzie wskazanej w zdaniu uprzednim. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.
 23. Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami, do nie spamowania Serwisu Cyfrowa Ekonomia oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Cyfrowa Ekonomia i korzystanie z usług Serwisu Cyfrowa Ekonomia w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 24. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie Cyfrowa Ekonomia wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Spółkę na potrzeby prowadzenia Serwisu Cyfrowa Ekonomia oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 25. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Właściciel przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.
 26. W ramach Serwisu Właściciel udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu Cyfrowa Ekonomia w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
 27. Właściciel i Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu Cyfrowa Ekonomia
 28. Właściciel lub Administrator może nie dopuścić do publikacji wpisu jeżeli narusza on Regulamin
 29. Właściciel lub Administrator może w uzasadnionych przypadkach usunąć lub zredagować wpis umieszczany przez Użytkowników.
 30. Właściciel nie ma obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników
 31. Właściciel dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Właściciela.
 32. Właściciel stara się ograniczyć negatywne skutki zaistniałych okoliczności związanych z art. 31
 33. W uzasadnionych przypadkach i zakresie Właściciel może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu
 34. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie (w tym dotyczące realizacji przez Właściciela uprawnień polegających na blokowaniu lub usuwaniu treści zamieszczanych przez użytkowników lub blokowaniu dostępu do usług w obrębie Serwisu Cyfrowa Ekonomia) prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@bitsky.pl
 35. Poczta elektroniczna kierowana do Właściciela Serwisu lub Administratorów Serwisu może być archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.
 36. Właściciel rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 37. W przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z ochroną praw autorskich ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Właściciela lub Administratora, przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia.
 38. Właściciel i Administrator udostępniając Gościom i Użytkownikom dane rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności intelektualnej i praw autorskich
 39. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, tj. następujących: zmiana przepisów prawa, z której będzie wynikało, że określone postanowienie Regulaminu jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa, zmiana funkcjonalności Serwisu Cyfrowa Ekonomia, której celem jest ułatwienie Użytkownikom korzystania z usług, a zmiana ta będzie wymagała zmiany Regulaminu lub wprowadzenie nowych funkcji Serwisu Cyfrowa Ekonomia, które wymagają zmiany Regulaminu, jak również uzasadniona technologicznie zmiana funkcjonalności lub wprowadzenie nowej funkcjonalności, których celem jest usprawnienie działania Serwisu i które wymagają zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu, z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą dokonane w zakresie uzasadnionym przyczyną ich dokonania. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel powiadomi Użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich Kont na 1 miesiąc przed wejściem w życie zmian, a ponadto informacja o zmianie będzie zamieszczona na 1 miesiąc przed wejściem w życie zmian, na stronach Serwisów Internetowych, na których publikowany był Regulamin w wersji obowiązującej przed dokonaniem zmian.
 40. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie.
 41. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
 42. Właściciel może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy:
  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z Serwisem Cyfrowa Ekonomia i świadczonych przez Właściciela, lub
  2. Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób
  3. Użytkownik uporczywie dodaje treści niezgodne z tematyką Serwisu Cyfrowa Ekonomia
  4. Użytkownik publikuje artykuły bez wyraźnej zgody Właściciela Serwisu, które przed pojawieniem się w Serwisie, w takim samym brzmieniu jak w Serwisie prezentował wykorzystując sieć Internet na innych serwisach, forach lub blogach
 43. W innych niż wskazane w powyższym art. 40 punkcie a), b), c) i d) sytuacjach Właściciel uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 44. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta Użytkownika.
 45. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie Bitconet.pl
 46. Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do wysłania materiałów na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych serwisów lub usług na stronach Serwisu.
 47. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Administratora.
 48. Dane Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Serwisu dla potrzeb obsługi Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela i Administratora. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.
 49. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Gości i Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Właściciel ma prawo do redagowania, kopiowania oraz udostępniania tych materiałów w różnych kanałach elektronicznej, jak i innych form prezentacji serwisu
 50. Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Za uzgodnione uznaje się te postanowienia Regulaminu, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi Stron wprowadzenia nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają
 51. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu
 52. Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych przez Serwis wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom
 53. Wszystkie inne nazwy firm, produktów i usług, które pojawiają się na stronach Serwisu, zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi innych przedsiębiorstw
 54. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa brytyjskiego oraz międzynarodowego
 55. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo brytyjskie oraz międzynarodowe