Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Czy brakuje nam rodzimych ekspertów w kwestii wykorzystania technologii Blockchain?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisał z blockchainową firmą nChain Limited porozumienie w sprawie paszportyzacji żywności.

16 czerwca 2020 | 13:13

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisał z blockchainową firmą nChain Limited porozumienie w sprawie paszportyzacji żywności. Umowa jest kolejnym etapem wdrażanego przez KOWR projektu „Paszportyzacja Żywności”.

O rozwiązaniach tego typu pisał na naszych łamach Rafał Prabucki przy okazji udostępnienia prezentacji rozwiązania IBM – Food Trust. Celem działania KOWR i porozumienia z nChain jest poprawa wizerunku produkowanej w Polsce żywności oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju branży. Niemniej polska społeczność Blockchain ostro skrytykowała porozumienie, zarzucając, że nChain jest przedsiębiorstwem związanym z postacią Craiga Stevena Wrighta, który skompromitował się swoimi wystąpieniami, w których twierdził, że jest twórcą Bitcoina. Wyrazem niezadowolenia polskiej społeczności Blockchain był artykuł na łamach bitcoin.pl. Nas jednak bardziej intryguje, czy koniecznie musiał to być podmiot zagraniczny? Czy nie jest tak, że mamy dość dużo własnych krajowych ekspertów, którzy znają świetnie rynek krajowy i międzynarodowy?   

Blockchain, a łańcuch dostaw

Postanowiliśmy spytać drugą stronę, czyli KOWR, jak oni widzą całą tę sytuację ze swojej perspektywy. Ośrodek podkreśla bowiem słusznie zalety płynące z wykorzystania technologii Blockchain, w szczególności te zapewniające efektywny obieg informacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Porozumienie w sprawie paszportyzacji żywności dostępne jest tutaj.

Obawiając się jednak, że przedstawiciele KOWR po publikacji artykułu na bitcoin.pl nie będą chcieli odpowiadać na pytania, postanowiliśmy zadać je w formie oficjalnej, poprzez instytucję dostępu do informacji publicznej. Pytania i wniosek przygotował nasz prawnik – Rafał Prabucki. Na postawie obowiązującego prawa, wystosowaliśmy prośbę do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o udzielenie informacji publicznej, dotyczącej kilku znaczących kwestii.

Nasze pytania i odpowiedzi ośrodka 

 1. W jaki sposób został wybrany nChain Limited na partnera wdrożenia technologii Blockchain w celu paszportyzacji żywności?

  Firma nChain prowadzi badania rozwoju w zakresie technologii Blockchain. Krajowy
  Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) kierując się jak najlepiej pojętym interesem polskiego sektora żywnościowego, podjął próbę pozyskania wsparcia podmiotu, wyróżniającego się wiedzą i doświadczeniem w obszarze wykorzystania technologii Blockchain w łańcuchu dostaw żywności w skali globalnej. W tym celu KOWR podpisał z nChain Limited wzajemną umowę o zachowaniu poufności. Celem umowy jest możliwość uczestnictwa obu podmiotów w dyskusji o możliwych rozwiązaniach technologicznych, w tym w szczególności w zakresie wykorzystania technologii zdecentralizowanych i rozproszonych baz danych (blockchain) dla bezpieczeństwa i standardów żywności.
 2. Prosimy o podanie informacji na temat projektu „Paszportyzacji Żywności” oraz stanu, na jakim aktualnie się znajduje.

  Rosnące oczekiwania konsumentów w odniesieniu do dostępu do informacji o produktach żywnościowych w coraz większym stopniu wymagają zaangażowania technologii cyfrowych. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podjął decyzję o rozpoczęciu prac zmierzających do opracowania projektu „Paszportyzacja Polskiej żywności”. Celem tego działania jest zwiększenie precyzyjności i efektywności systemów śledzenia oraz identyfikowanie produktów rolno-spożywczych na każdym etapie łańcucha od pola do stołu, a następnie udostępnienie tych informacji konsumentom.  Równolegle projekt ten ma się przyczynić do wzrostu pozytywnego wizerunku produkowanej w Polsce żywności oraz wsparcia zrównoważonego rozwoju  branży rolno-społecznej w zakresie możliwości eksportowych. Projekt „Paszportyzacja Polskiej Żywności” ma bazować na rozwiązaniach technologii rozproszonych rejestrów. Wdrożenie takiego rozwiązania w rolnictwie prawdopodobnie przyniesie sektorowi wiele korzyści, a wraz z postępem technologicznym jego zastosowanie może się stać bardziej powszechne. 

  W ocenie KOWR blockchain może zapewnić efektywny obieg informacji na wszystkich etapach produkcji żywności, jej obrotu aż do konsumenta końcowego. Przy wykorzystaniu tej technologi można także położyć nacisk między innymi na monitorowanie cen produktów rolno-spożywczych pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha żywnościowego. 

  Projekt „Paszportyzacja Polskiej Żywności” znajduje się obecnie na etapie
  przedwstępnym, to jest przygotowania koncepcji. W marcu 2020 roku zaplanowano spotkanie robocze z ewentualnymi interesariuszami, mające na celu wypracowanie koncepcji projektu. W następnym kroku planowano spotkanie w szerszym gronie interesariuszy w celu przedstawienia możliwych rozwiązań i przeprowadzenia konsultacji, w tym konsultacji technologicznych, mających na celu uwzględnienie jak największej ilości propozycji użytkowników. W spotkaniach przewidziano uczestnictwo przyszłych interesariuszy projektu reprezentujących, między innymi producentów artykułów rolno-spożywczych, ogólnopolskich organizacji producenckich, uczestników łańcucha od pola do stołu, przedstawicieli administracji, instytucji finansowych, instytucji naukowych oraz dostawców rozwiązań technologicznych. Realizacja spotkań została zawieszona ze względu na ogłoszenie w Polsce stanu pandemii związanej z chorobą COVID-19.

 3. Prosimy o podanie informacji, czy KOWR weryfikował, czy podobne podmioty do nChain Limited nie działają na polskim rynku. 

  KOWR od dłuższego czasu bada możliwości rynku dostawców różnych technologii,
  w tym technologii Blockchain, głównie dla celów wzrostu innowacyjności w polskim rolnictwie. Projekt „Paszportyzacja Polskiej Żywności” w przypadku przejścia z fazy
  przedwstępnej do fazy przygotowań oraz fazy realizacji, będzie wymagał zaangażowania wielu podmiotów, w tym dostawców technologii. Realizacja projektu będzie wymagała stosowania przy dostawach towarów i usług ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Prawie zamówień publicznych.

 4. Jaki budżet został przeznaczony na projekt „Paszportyzacja Żywności”?

  Budżet na realizację projektu „Paszportyzacja Polskiej Żywności” nie został określony i w 2020 roku KOWR nie przewidział żadnych środków na jego realizację. 

 5. Prosimy o podanie informacji, czy KOWR realizował wcześniej projekty związane z technologią Blockchain. Jeśli tak, to jakie?

  Od momentu rozpoczęcia działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie były realizowane projekty, polegające na wdrożeniu rozwiązań z wykorzystaniem technologii Blockchain.

 6. Czy przedstawiciele KOWR odpowiedzialni za wybór nChain Limited posiadali wiedzę lub we własnym zakresie weryfikowali, kto pełni funkcję Chief Science Officer w nChain Limited? 

  Zgodnie z podpisaną wzajemną umową o zachowaniu poufności osobą do kontaktu ze strony nChain Limited jest Pan Andrew Moody, Dyrektor Finansowy. Nie jest rolą KOWR sprawdzanie, kto pełni funkcję Chief Science Officer w spółce prawa handlowego.

 7. Jakie są planowane koszty finansowe związane ze współpracą z nChain Limited i jaki procent budżetu projektu jest na to przeznaczony?  

  Wzajemna umowa o zachowaniu poufności podpisana pomiędzy KOWR a nChain
  nie wiąże się z określeniem budżetu oraz wynagrodzeniem dla nChain.

Na pytania naszej redakcji odpowiadała Dorota Pyrek-Skowron – Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego. W naszej ocenie odpowiedzi są dość ogólne i nie wnoszą nic do braków w naszej wiedzy dotyczącej tego, jak nChain stał się stroną porozumienia. Nie wydaje się nam też, aby na polskim rynku brakowało rodzimych i świetnych ekspertów. Możliwe, że jednak się mylimy. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na temat zamieszania związanego ze współpracą KOWR i nChain.  

 

 

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut